Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy Iliad, informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Emitent zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EIB”) Umowę Kredytową na kwotę 470 milionów złotych („Umowa”, „Pożyczka”).

Środki z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane przez Play na częściowe sfinansowanie inwestycji w kierunku zwiększenia przepustowości i unowocześnienia technologicznego sieci komórkowej obsługującej ultraszybkie usługi szerokopasmowe.

Cel finansowania określony w Umowie wspiera takie projekty Unii Europejskiej jak „ 2025 Gigabit Society”, poświęcone wyeliminowaniu terytorialnych nierówności w dostępnie do szybkiej sieci szerokopasmowej oraz cyberbezpieczeństwo i cele transformacji cyfrowej ogłoszone w „ 2030 EU Digital Compass”.

Pożyczka zostanie wypłacona w maksymalnie 9 transzach w trakcie dwuletniego okresu dostępności. Spłata Pożyczki nastąpi w jednej racie po 6 latach od uruchomienia Pożyczki lub w równych ratach w ciągu 10 lat od uruchomienia z uwzględnieniem 3 letniego okresu karencji, według decyzji Emitenta. Poszczególne transze kredytu będą oprocentowane wg stałej lub zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR