• Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za rok 2023

  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2024 roku