• Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2024 roku