Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy Iliad, informuje, że w dniu 22 grudnia 2021r. Emitent zawarł z Banco Santander SA, jako kredytodawcą i agentem kredytu, nową umowę kredytową na kwotę 464,4 milionów złotych („Umowa Kredytowa”, „Kredyt ECA”).

Środki finansowe z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane przez Play na częściowe finansowanie zakupów sprzętu elektronicznego od Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w latach 2021 i 2022.

Uruchomienie kredytu wymaga spełnienia warunków zawieszających. Kredyt ECA będzie spłacany w 8 równych półrocznych ratach, po upływie rocznego okresu dostępności, a ostateczna data spłaty Kredytu ECA ustalona została na 22 grudnia 2026r. Kredyt ECA oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża. Integralną częścią Umowy Kredytowej jest polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Korea Trade Insurance Corporation.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR