Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za trzeci kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe Emitenta za trzeci kwartał 2021, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad: Załącznik nr 1

W trzecim kwartale 2021 r. Emitent odnotował szczególnie wysoki poziomu aktywności kart SIM Prepaid wywołanej masowymi połączeniami przychodzącymi od stron trzecich (głównie telemarketing). Emitent dokonał więc retrospektywnej korekty definicji aktywności kart przedpłaconych eliminując aktywność wywołaną podobnymi zdarzeniami o znikomym wpływie na poziom generowanych przychodów. W ocenie Emitenta umożliwi to prezentowanie bardziej precyzyjnych wskaźników operacyjnych dotyczących bazy klientów i ARPU. Zmiana nie wpływa na poziom nominalnej bazy RGU.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Wybrane dane finansowe P4 Sp. z o.o. za Q3 2021 roku (PDF)