Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy Iliad, informuje, że w dniu 15 października 2021 r. Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA („Bank BGK”) nową Umowę Inwestycyjną na kwotę 500 milionów złotych („Umowa”, „Pożyczka”).

Po spełnieniu warunków uruchomienia przewidzianych w Umowie, Bank BGK udzieli Play pożyczki, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na sfinansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub przebudową sieci infrastruktury telekomunikacyjnej Emitenta w Polsce, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, w tym przedsięwzięcia związane z rozwojem technologii mobilnej 5 generacji. Okres dostępności Pożyczki, w którym Emitent będzie mógł wykorzystać finansowanie w transzach, został ustanowiony do dnia 30 czerwca 2023r., a spłata Pożyczki nastąpi w równych kwartalnych ratach i zakończy się 20 września 2028r. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR