Zarząd P4 Sp. z o.o. („Emitent” lub „P4”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 opublikowanego w dniu 24 marca 2021 r., niniejszym informuje, że Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu Pani Beaty Zborowskiej na stanowisko dyrektora finansowego i Członka Zarządu P4, ze skutkiem od dnia 19 kwietnia 2021r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.