Zarząd P4 Sp. z o.o. („Emitent” lub „P4”) niniejszym informuje że Pan Wojciech Danieluk, dyrektor ds. IT i transformacji oraz Członek Zarządu P4, i Pan Michał Wawrzynowicz, dyrektor ds. sprzedaży i Członek Zarządu P4, w dniu 24 marca, 2021r., złożyli rezygnację ze sprawowanych funkcji ze skutkiem na dzień 31 marca, 2021r.

Jednocześnie w dniu 24 marca, 2021r., Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu Pani Beaty Zborowskiej na stanowisko dyrektora finansowego i Członka Zarządu P4 ze skutkiem na dzień 1 lipca, 2021r.

Beata Zborowska z obszarem finansów i procesów back-office’owych związana jest od 23 lat.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie and Odrą, posiada tytuł magistra ekonomiki przedsiębiorstw (1998), jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), posiada tytuł Associated Chartered Management Accountant (ACMA) oraz Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach:

  • ERGO TECHNOLOGY & SERVICES MANAGEMENT S.A. (następca prawny ERGO DIGITAL IT) jako Global Finance Service Management Director, a poprzednio Finance, Procurement & HR Director w ERGO Digital IT (od 05.2019 – do chwili obecnej)
  • Grupa ENERGIA DLA FIRM jako Wice Prezes Zarządu / CFO, Członek Zarządu Investment & Management Partners SA (IMP) oraz jako Członek Rad Nadzorczych w kilku podmiotach powiązanych
  • VIRGIN MOBILE POLSKA – CFO / Wice Prezes Zarządu
  • Grupa EXATEL (w ramach Grupy PGE) jako CFO / Wice Prezes Zarządu, a wcześniej Dyrektor Finansowy, Dyrektor Biura Kontrolingu oraz Dyrektor Wydziału Finansów i Administracji w Spółce zależnej Exatela - ENERGOTEL S.A.
  • POLKOMTEL S.A jako Dyrektor Biura Planowania, Kontroli i Analiz, a wcześniej w Pionie Sprzedaży jako Kierownik Działu Ofertowania i Analiz Biznesowych, Kierownik Działu Operacyjnego, Kierownik Zespołu Planowania
  • UNILEVER POLSKA SA: różne stanowiska eksperckie i kierownicze w obszarze finansów, m.in. Kierownik Zespołu ds. Informacji Finansowej, Kierownik Zespołu Księgi Głównej

Pani Beata Zborowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej czy jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy KRS. Pani Beata Zborowska nie pełniła również funkcji nadzorczej lub zarządczej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Ponadto, Prezes Zarządu Emitenta z dniem 1 kwietnia, 2021r, powołał nowy Komitet Wykonawczy, który będzie składał się z Członków Zarządu P4 oraz wybranych dyrektorów Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu