Zarząd spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 3 lutego 2021 r., na godz. 14:00, Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A („Zgromadzenie Obligatariuszy”) w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji serii A, związanej z koniecznością ujednolicenia niektórych postanowień warunków emisji obligacji serii A i dostosowaniem do postanowień warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 grudnia 2020 r. o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN, o których mowa w raporcie bieżącym nr 13/2020 Emitenta z dnia 18 grudnia 2020 r.

Emitent informuje, że przewiduje możliwość uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach Zgromadzenia wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków w Zgromadzeniu Obligatariuszy Zgromadzenia i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Projekty Uchwał (PDF)   

Porównanie - Warunki Emisji Obligacji z Załącznikami PL - seria A (PDF)