W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 18.12.2020 r., Zarząd spółki P4 sp. z o.o. („Emitent”), informuje o dokonaniu emisji 500.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN („Obligacje”), które w dniu 30 grudnia 2020 r. zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.