Zarząd P4 sp. z o.o. informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 21 września 2020 r. przez spółkę Iliad S.A. („Wzywający”), za pośrednictwem Société Générale S.A. Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska SA – Biuro Maklerskie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 254.225.491 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji zwykły na okaziciela Play Communications S.A. („Spółka”), po cenie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za jedną akcję i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Pełny tekst Wezwania, przekazany Spółce przez Wzywającego, który został jednocześnie opublikowany w języku polskim za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej załączony jest do raportu bieżącego Spółki nr 32/2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR