Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”), spółki należącej do francuskiej grupy Iliad, informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. zawarł umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ze spółką On Tower Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 60% udziałów posiada Cellnex Poland sp. z o.o. w Warszawie (należąca do Cellnex Telecom) oraz 40% udziałów posiada Iliad Purple S.A.S. (należąca do grupy Iliad). Na podstawie tej umowy, Emitent sprzedał na rzecz On Tower Poland sp. z o.o. zespół składników majątkowych stanowiących organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony w ramach przedsiębiorstwa Emitenta Pion Infrastruktura, w ramach którego prowadził działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i komercjalizacji swojej niezależnej infrastruktury pasywnej, na warunkach określonych w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa („Transakcja”).

Cena sprzedaży Pionu Infrastruktura została ustalona na PLN 6,7 mld i może podlegać korektom na podstawie zawartej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz umowy sprzedaży udziałów w On Tower Poland sp. z o.o., zwartej pomiędzy jedynym Wspólnikiem Emitenta, Play Communications S.A. a Cellnex Poland sp. z o.o.

Jednocześnie Emitent zawarł z On Tower Poland sp. z o.o. długoterminowe umowy serwisowe na okres 20 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie, na podstawie których Emitent m.in. będzie nadal korzystał ze sprzedanej w ramach ww. Transakcji infrastruktury pasywnej na potrzeby swojej działalności telekomunikacyjnej.

Podstawa prawna: art. 17 MAR