Zarząd spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”), informuje, że w dniu 3 lutego 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 1, 2, 3, 5 oraz 6. Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Warunki Emisji Obligacji zmienione uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie w dniu 3 lutego 2021 r. Tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Oświadczenie zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. § 5 ust. 1 pkt 8 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW.

Załącznik 2. Warunki Emisji Obligacji - seria A - z Załącznikami - PL (PDF)   

Załącznik 2. Warunki Emisji Obligacji - seria A - z Załącznikami - english version (PDF)   

Załącznik 3. Oświadczenie Emitenta - PL.ENG- wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji 03.02.2021 (PDF)   

Załącznik 1 - Zgromadzenie Obligatariuszy z dn. 03.02.2021 (PDF)