Zarząd P4 sp. z o.o. („Play”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r. Play złożył deklarację korygującą w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2017. W związku z powyższym, Play wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 13.665.779 PLN plus 4.194.454 PLN odsetek ustawowych.

Złożona korekta odzwierciedla ustalenia doręczonego w dniu 7 stycznia 2021 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń prowadzonej przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. W wyniku kontroli organ uznał, że Play powinien pobrać podatek od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5%.

Podstawa prawna: Art. 17 (1) MAR