Zarząd P4 sp. z o.o. („Play”) informuje, że w dniach 26 listopada 2020 r. i 9 grudnia 2020 r. Play złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016. W związku z powyższym, Play jest zobowiązany do wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku w kwocie 26.633.102 PLN plus 10.667.643 PLN odsetek ustawowych.

Złożone korekty odzwierciedlają ustalenia doręczonych wyników kontroli celno-skarbowych ww. rozliczeń prowadzonych przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. W wyniku kontroli organ uznał, że Play był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5%.

Ustalenia organu przedstawione w wynikach kontroli za lata 2015 i 2016 mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w roku 2017 i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 13,5 milionów złotych powiększonych o należne odsetki podatkowe.

Podstawa prawna: MAR 17 ust.1