Zarząd P4 sp. z o.o. („Play”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. Play złożył deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014. Korekta ta odzwierciedla ustalenia doręczonego w dniu 13 listopada 2020 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

W wyniku kontroli organ za prawidłowe uznał rozliczenia Play z tytułu opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Pomimo że:

  • organ zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniu podatkowym Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych przyjmując, że ich wartość początkową wyznacza dolna granica wskazana w raporcie z wyceny znaków towarowych, sporządzonym przez niezależny podmiot; oraz w konsekwencji, zakwestionowano odliczenie odpisów amortyzacyjnych w części, w wysokości 25.508.298,48 zł;
  • ponadto, podobnie jak w postępowaniu w przedmiocie rozliczeń podatkowych Play z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r., organ zakwestionował wysokość i charakter opłat licencyjnych ponoszonych wcześniej na rzecz Play Brand Management Limited z siedzibą na Cyprze; i w konsekwencji stwierdził, iż Play niezasadnie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę 25.548.683,59 zł,

przyjęcie ustaleń kontroli nie skutkuje obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowych z uwagi na rozliczenie straty z lat ubiegłych. W konsekwencji, powyższe ustalenia nie mają wpływu na interesy majątkowe Play. W związku z powyższym, Play zdecydował się na niekwestionowanie ustaleń wyniku.

W rezultacie, Play podjął również działania w celu umorzenia postępowania przed sądem administracyjnym dotyczącego rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013, gdyż sprawa ta utraciła istotne znaczenie z uwagi na ustalenia poczynione w toku kontroli celno-skarbowej rozliczeń Play z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r.

Ustalenia organu w kontroli za rok 2014 w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 29 milionów złotych powiększonych o należne odsetki podatkowe.