Zarząd P4 sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła Przedwstępną Umowę Sprzedaży i Nabycia Udziałów (Preliminary Share Sale and Purchase Agreement; „PSPA”) dotyczącą nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o. („VMP”) od jej wspólników i głównych inwestorów, w tym Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited.

Cena nabycia dotycząca 100% udziałów w VMP (na zasadzie debt-free i cash-free) została ustalona na 13,4 mln EUR (60,7 mln PLN). Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne Spółce finansowanie zewnętrzne i będzie podlegało określonym korektom związanym z procedurą tzw. closing accounts.

Nabycie VMP wymaga zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Spółka poinformuje rynek o zawarciu Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży i Nabycia Udziałów (Promised Share Sale and Purchase Agreement).

Nabycie VMP, uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy (FCFE) Grupy Play Communications S.A. w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia.

Podstawa prawna: art. 17 MAR