Play Communications S.A. wraz ze swoją operacyjną spółką zależną P4 Sp. z o.o. (razem “ Grupa Play”) zawarły w dniu 8 stycznia 2019 r. umowę zmieniającą do umowy kredytów uprzywilejowanych Senior Facilities Agreement z dnia 7 marca 2017 r. Zmiana ww. umowy w korzystnych obecnie warunkach na rynkach finansowych zapewnia większą elastyczność harmonogramu spłat kredytów, jak również korzystniejsze warunki finansowe oraz koszt kredytów objętych umową. Przeprowadzone zmiany optymalnie pozycjonują Grupę Play w perspektywie możliwości dalszego rozwoju sieci i usług, w tym potencjalnych aukcji częstotliwości w latach 2019-2020, jeśli takie będą miały miejsce.

Główne korzyści ze zmian obejmują korektę harmonogramu spłat kapitału, obniżenie marży przy dźwigni finansowej poniżej poziomu 3,0x oraz możliwość uruchomienia programu emisji niezabezpieczonych obligacji denominowanych w PLN:

  • w ramach harmonogramu spłat roczna amortyzacja w latach 2019-2021 została obniżona do 347 mln PLN (z 586 mln PLN), z opcją dodatkowych spłat w wyłącznej gestii Grupy Play, a spłata w marcu 2022 r. została podniesiona do 1 mld PLN (z 293 mln PLN);
  • marża ponad stopę WIBOR została obniżona o ok. 0,25 pp przy poziomie dźwigni finansowej niższej niż 3,0x, przy dodanych nowych przedziałach dźwigni;
  • program emisji niezabezpieczonych obligacji w wartości do 2 mld PLN może zostać opcjonalnie uruchomiony w ramach Dozwolonego Finansowego Zadłużenia.

Więcej informacji nt. umowy zmieniającej jest dostępne w raporcie bieżącym nr 2/2018 opublikowanym wcześniej w dniu dzisiejszym.